Donació en vida, què cal saber

Mediconsulting

4 nov. 2019

Una donació intervivos és l'acte pel qual una persona, el donant, disposa a títol gratuït de béns immobiliaris (finques) o de béns mobiliaris (accions, efectiu, altres elements) a favor d'una altra, el donatari, que els adquireix si els accepta en vida del donant. La donació es fa pel donant amb ànim de liberalitat, i suposa un empobriment de qui la fa i un enriquiment de qui la rep i accepta. Les donacions es regeixen per la normativa sobre obligacions i contractes, sent d'aplicació a Catalunya el Codi Civil Català.

Des de Mediconsulting repassem alguns aspectes que creiem d'interès sobre les donacions en vida:

 

1. Qui pot realitzar una donació en vida?

Qualsevol persona major d'edat amb un patrimoni del qual pugui disposar lliurement pot convertir-se en donant. No podran donar les persones que hagin estat declarades incapaces o aquelles que es trobin en situació de concurs, ja que no tenen la plena disposició sobre els seus béns.

En el supòsit de donacions realitzades per persones d'edat avançada formalitzades davant Notari, aquest, com a fedatari públic, haurà de comprovar la capacitat del donant i, en cas de dubte, pot arribar a negar-se a l'atorgament.

 

2. En favor de qui es pot realitzar una donació en vida?

Es pot fer donació en favor de qui es consideri oportú, sense necessitat que sigui familiar. L'únic requisit que ha de complir qui rep la donació és no trobar-se incapacitat legalment. Els donataris poden ser tant persones físiques com jurídiques. Entre les persones jurídiques, s'inclouen les entitats sense ànim de lucre (Fundacions, ONG, etc.). És important destacar que la majoria de les entitats sense ànim de lucre estan exemptes de pagar impostos per les donacions que reben si bé han de destinar-les a la finalitat per a la qual s'hagi efectuat el donatiu.

 

3. Què es pot donar?

El donant pot fer donació dels béns de què en sigui propietari (siguin béns mobles o immobles), si bé necessàriament se n'ha de reservar per a si mateix -en usdefruit o en propietat, el necessari per a poder de viure d'acord amb les seves circumstàncies. La Llei no permet la donació de béns futurs, és a dir d'aquells béns dels quals el donant no en pugui disposar al moment de fer la donació.

Tanmateix la llei determina que no es pot donar ni rebre més del que es pugui donar o rebre per testament. Aquesta limitació té com a finalitat preservar els drets dels hereus quant a la llegítima que els hi correspondria en l'herència del donant. És a dir com a norma general es podrà donar tot allò que no excedeixi la part que per llegítima correspon als hereus.

 

4. Com es formalitza?

La donació es pot realitzar en document privat o en document públic atorgat davant del Notari. En funció dels béns objecte de donació caldrà demanar assessorament sobre quina és la millor opció atès que en alguns supòsits el fet de realitzar-la en escriptura pública pot suposar uns beneficis fiscals. Les donacions de béns immobles solament són vàlides si els donants les fan i els donataris les accepten en una escriptura pública.

 

5. Fiscalitat

Tot i que de vegades pensem a fer una donació en benefici d'un fill, per exemple, cal saber, que aquest, com a beneficiari de la donació haurà de pagar l'Impost de Successions i Donacions i que disposa d'un termini de 30 dies des de l'acte de donació per abonar aquest impost. Així, malgrat rep els béns a títol gratuït haurà d'abonar els impostos corresponents. La quota a pagar dependrà del valor dels béns donats, no obstant existeixen deduccions i bonificacions que sens dubte ens reduiran la quota a abonar. Entre d'altres, i segons la normativa vigent a Catalunya gaudeixen de reduccions fiscals:

  • Les donacions de pares a fills que es formalitzin en escriptura pública gaudeixen d'un tipus impositiu reduït sobre el valor del donat. Si aquesta donació es fes en document privat no es podria aplicar aquesta reducció.
  • Les donacions de diners per constituir o adquirir un negoci professional o adquirir participacions en entitats.
  • Les donacions de diners destinats a l'adquisició del primer habitatge dels fills.
  • L'aportació a patrimonis protegits de discapacitats.

 

També caldrà, en el cas que l'objecte de la donació sigui un immoble, que el donatari faci front a la plusvàlua municipal.

D'altra banda, les donacions també poden suposar conseqüències fiscals pels donants a l'hora de fer la declaració de renda. Si de la donació se'n deriva un guany patrimonial per al donant (diferència entre el valor a la data d'adquisició i el valor a la data de la donació) caldrà que aquest el declari en la seva declaració de l'IRPF. El tipus impositiu pot oscil·lar entre el 21 i el 23% depenent del guany, motiu pel qual pot suposar una càrrega important que també caldrà valorar quan hom es planteja fer una donació.

Val a dir que no en tots els casos fer una donació en vida és la millor opció, ja que sovint i depenent del parentiu, pot resultar més beneficiós fer-ho per via de testament. És per aquest motiu que recomanem obtenir assessorament professional amb caràcter previ a formalitzar qualsevol donació per tal de triar la solució més adient i més beneficiosa en cada cas.

Aquest assessorament el podeu obtenir a Mediconsulting jurídic, al telèfon 93 567 88 78 o bé a mediconsulting.med.es/ca/consulta.