Nou servei per a la protecció de la responsabilitat penal de les societats

Mediconsulting, Assessoria legal, Responsabilitat Penal Empreses

15 oct. 2018

Les societats que presten serveis sanitaris poden incórrer en situacions de risc de responsabilitat penal per raó dels actes dels seus treballadors, col·laboradors o representants legals, amb independència de la responsabilitat penal de la persona física. Les penes previstes abasten sancions econòmiques, suspensió de les activitats, clausura dels locals o, fins i tot, dissolució de la societat.

 
A tall d’exemple, la vulneració de la confidencialitat de les dades personals dels pacients (delicte de descobriment i revelació de secrets), la descàrrega il·legal d’un programa informàtic (delicte relatiu a la propietat industrial i intel·lectual) o l’incompliment de les previsions legals respecte a l’eliminació de residus (delicte contra els recursos naturals i el medi ambient).
 
L’actual Codi Penal estableix que el fet que la societat disposi d’un “model d’organització i gestió”, anomenat “Programa de Compliment Normatiu” o “Corporate Compliance”, pot atenuar o ser causa d’exempció de la responsabilitat penal de la persona jurídica.
 
El Programa de Compliment Normatiu és el conjunt d’actuacions i mecanismes interns, elaborats i implantats per l’empresa, amb la finalitat de prevenir, gestionar i donar resposta a delictes en el marc del funcionament d’aquesta contribuint, alhora, a promoure una cultura de compliment dins de l’organització. Aquest Programa ha d’incloure la descripció dels riscos penals concrets de la persona jurídica, en funció de la seva activitat; els protocols i polítiques davant dels riscos penals específics en cada cas, i les activitats de control i supervisió per aplicar-los correctament.
 
Per tant, cal que les societats disposin d’un Programa de Compliment Normatiu, per evitar la responsabilitat penal. És per això que us recomanem que us adreceu a l’Assessoria legal Mediconsulting on, en una primera visita gratuïta, us donarem una orientació jurídica individualitzada, per a l’elaboració i implantació d’aquest Programa.
 
Les societats poden incórrer en responsabilitat penal per raó dels actes dels seus treballadors, col·laboradors o representants legals. Les penes previstes abasten sancions econòmiques, suspensió de les activitats, clausura dels locals o, fins i tot, dissolució de la societat. Disposar d’un “Programa de Compliment Normatiu” o “Corporate Compliance” pot atenuar, o ser causa d’exempció, de la 
responsabilitat penal de la persona jurídica.
 
Consulta’ns al  93 567 88 88 o escriu a compliance@med.es