La deducció per guarderia: requisits i tramitació

Mediconsulting

5 febr. 2019

En els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018 es va aprovar una deducció per guarderia per a les mares treballadores per compte aliè o propi (autònomes  acollides al corresponent regim de la Seguretat Social RETA o a la mutualitat amb el producte MEL). Aquesta deducció per despeses en guarderia o centres d'educació infantil s'aplicarà en fer la declaració de la renda. És a dir, aquest any les mares que compleixin els requisits, podran incloure la deducció en la quota diferencial del seu IRPF quan facin la declaració de 2018, que es presenta entre els mesos d'abril i juny de 2019. Aquesta nova deducció s'uneix a la ja existent per a mares treballadores amb fill a càrrec de 0 i 3 anys en l'IRPF, que ascendeix a 1.200 euros anuals o 100 mensuals.

Beneficiàries del nou xec guarderia de 1.000 euros

Per a poder gaudir del nou “xec guarderia”, seran els centres d'educació infantil (NO la contribuent) els qui tenen des de l’1 de gener fins al 15 de febrer per a remetre, via emplenament del Model 233, la informació pertinent dels seus alumnes. D'aquesta manera, les mares queden exemptes, ara com ara, de realitzar cap operació ja que la informació remesa per la guarderia es rep per l'Agència Tributària que l'emmagatzema.

Quan arribi el període de la Renda 2018 (del 2 d'abril a l'1 de juliol) la mare haurà d'emplenar la casella corresponent en el Model 100. En aquest moment l'Administració creuarà les seves dades amb les aportades pel centre educatiu i se li aplicarà automàticament la deducció pertinent.

Requisits per a cobrar el xec guarderia de 1.000 euros

Per a poder ser beneficiària d'aquesta nova deducció s’han de complir amb altres requisits:

 • El primer és que ha de tenir escolaritzat al seu fill, o fills, en un centre d'educació infantil o guarderia autoritzat en el qual realitzi el pagament pel servei de manera periòdica.
 • Es tindrà en consideració tant l'import pagat per la mare com el satisfet per l'altre progenitor, adoptant, tutor o acollidor. Però, si és l’empresa per la qual treballen la mare, el pare, adoptant, tutor o acollidor del menor, qui paga les despeses del centre escolar o s’ha rebut algun tipus de subvenció no tindrà dret a l'ajuda, almenys no de manera íntegra.
 • S'inclouen les despeses de matrícula i inscripció, assistència general i ampliada i l'alimentació, i sempre per mesos complets.

 

Quantia del xec guarderia de 1.000 euros

Encara que es parli d'una nova ajuda de 1.000 euros, en realitat aquest és el topall a cobrar. La quantia exacta que  correspongui es calcularà trobant la proporció entre el nombre de mesos que el nen hagi estat en el centre escolar, l'import total de la despesa i les cotitzacions i quotes totals aportades a la Seguretat Social per part de la mare.

Per norma general, les mares que ja compleixin els requisits per a percebre l'ajuda dels 1.200 euros ja existent i si el fill ha estat durant tot l'any en el centre educatiu, en principi, cobraria per complet aquesta nova ajuda de 1.000 euros. I, en cas que el fill compleixi els 3 anys i continuï en la guarderia abans d'entrar en el col·legi, es tindran en compte per a la deducció els mesos fins al mes anterior de l'inici del segon cicle d'educació infantil.

El Model 233 del xec guarderia de 1.000 euros

Les guarderies o centres infantils autoritzats són els obligats a presentar la declaració informativa sobre els menors i les despeses que donin dret a la deducció, emplenant el Model 233: Declaració informativa per despeses en guarderies o centre d'educació infantil autoritzats. És un model al qual està obligat, exclusivament, el centre educatiu, mai pels progenitors.

Qui ha de presentar la declaració informativa en el cas de guarderies o escoles d'educació infantil de titularitat pública: cada centre independentment, encara que manquin de número d'identificació fiscal (NIF), o l'entitat pública per tots aquells centres que siguin de la seva titularitat?

La presentació de model 233, «Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats» correspondrà:

 • Si les guarderies o centres infantils de titularitat pública disposen de NIF propi, cadascuna d'elles haurà de presentar la seva declaració informativa.
 • Si no disposen de NIF propi, es presentarà una declaració informativa amb el NIF del departament, conselleria o dependència titular d'aquestes.

 

I quina informació conté?

 • Primer hauran d'identificar-te a tu (NIF, nom i cognoms) com a mare, o identificar a la persona que té atribuïda la guarda i custòdia en exclusiva.
 • També es consignarà NIF, nom i cognoms de l'altre progenitor.
 • Identificació (nom, cognoms, data de naixement i, si escau, NIF) del menor de 3 anys.
 • S'inclouen els menors de 3 anys que compleixin aquesta edat en l'exercici. En aquest cas la informació s'ampliarà als mesos posteriors en què es compleixin els 3 anys i fins al mes anterior a aquell en el qual el menor pugui començar el segon cicle d'educació infantil.
 • Quantificar els mesos complets en la guarderia o centre d'educació infantil.
 • Despeses anuals pagades a la guarderia o centre d'educació infantil, independentment de la part, que hagi estat subvencionada o satisfeta per l'empresa en la qual treballi qualsevol dels progenitors o tutors.
 • Caldrà indicar l'import subvencionat, que s'hagi abonat directament a la guarderia o centre d'educació infantil autoritzat.

 

I, si bé en aquest inici de 2019 hi ha fins al 15 de febrer per a presentar-ho, el termini normal de presentació del Model 233 per part de la guarderia (no del contribuent) serà el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l'any immediat anterior.

Des de l’assessoria fiscal de Mediconsulting es encarreguem d’informar i de fer totes les gestions i tràmits que es pugui precisar. Consulta’ns sense cap compromís omplint el formulari i et contactarem de seguida.