Exercir la medicina en l’àmbit de la privada. Què cal saber?

Medicorasse

7 març 2019

Quan un metge decideix exercir la seva activitat per compte propi ha de tenir en compte una sèrie de requeriments abans de començar amb la seva activitat.

 

Estar col·legiat

Aquest és un requisit indispensable. Per poder exercir la medicina s'ha d'estar donat d'alta al col·legi de la província on es desenvolupi l'activitat professional principal.

 

Responsabilitat Civil Individual

Per llei tots els professionals que exerceixen l'activitat mèdica per compte propi han de subscriure una assegurança que cobreixi les reclamacions que es puguin derivar del seu exercici.

 

Autoritzacions administratives

 • Cal demanar llicència o permís d'activitat a l'ajuntament de la localitat que correspongui. Els requisits varien en funció de la localitat, superfície, activitat, entre d'altres.
 • Obtenir l'autorització de funcionament de centres sanitaris/consultes mèdiques que atorga el Departament de Salut de la Generalitat. En el Col·legi es poden tramitar directament els expedients d'autorització de determinades consultes mèdiques a més de rebre assessorament per l'obertura de qualsevol centre sanitari. (Vegeu detall a "Autorització administrativa de consultes mèdiques" al web comb.cat).

 

Obligacions fiscals

Estar donat d'alta en el cens de les activitats econòmiques de l'Agència Tributària. S'ha d'informar a Hisenda de l'inici d'una activitat empresarial. A partir de l'alta, cal tenir en compte la resta d'obligacions fiscals que es deriven de l'activitat.

 

Altres obligacions legals

 • La protecció de dades (LOPD) per tal de garantir i protegir el tractament de dades personals dels pacients, quan el titular del fitxer sigui el metge. Entre les obligacions formals tenim la declaració de fitxers a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), redactar el document amb els protocols i mesures de seguretat adoptades (document de seguretat) i realitzar auditories cada dos anys. No obstant això,  el 25 de maig del 2016 va entrar en vigor el nou Reglament Europeu General de Protecció de dades -que no serà aplicable fins al 25 de maig del 2018-, que modifica l'actual regulació i, per tant, caldrà adequar-se a la nova normativa.
 • Entre d'altres, la normativa de residus sanitaris, si escau, i la de documentació clínica.

 

RÈGIM DE COBERTURES SOCIALS 

La norma general és que, quan un treballador comença una activitat de forma independent com a autònom, ha de donar-se d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social. No obstant això, en el cas dels metges, es pot optar per la mutualitat de previsió social legalment alternativa que és Mutual Mèdica amb el seu producte Metge d'Exercici Lliure (MEL). La tria d'una o altra opció ha d'efectuar-se en el termini d'un mes des de l'inici de l'activitat. Si el metge no s'inscriu a cap, la Llei entén que, per omissió, estarà inscrit en el RETA des de l'inici de la seva activitat.

 

Metge d'Exercici Lliure de la Mutual Mèdica (MEL) 

En cas d'exercir la medicina per compte propi o per compte propi i aliè alhora, Mutual Mèdica —mutualitat especialitzada en la previsió social del metge— ofereix el seu producte Metge d'Exercici Lliure (MEL), una assegurança integral que inclou una sèrie de prestacions en cas de malaltia, jubilació, dependència i defunció.

 

 • L'alta en el MEL, realitzada els 30 primers dies, permet optar en qualsevol altre moment pel règim RETA. No és el cas a la inversa.
 • Els pagaments fets al MEL no computen a l'efecte de prestacions de la Seguretat Social, com tampoc es computen en el càlcul de les prestacions del MEL les cotitzacions efectuades als règims de la Seguretat Social.
 • La quota mínima del MEL és l'equivalent al 80 % de la quota mínima del RETA.
 • La inclusió al MEL no dóna dret, per si mateixa, a les prestacions d'assistència sanitària pública de la Seguretat Social. No obstant això, en cas que la quantia de la base liquidable de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) sigui inferior a 100.000 € anuals, es poden beneficiar del règim d'assistència sanitària pública.
 • Les prestacions del MEL són compatibles amb prestacions del règim de la Seguretat Social.
 • Una part de la quota es destina íntegra a un pla de jubilació.
 • Complementa el sistema públic de pensions de jubilació. A dia d'avui, és possible compatibilitzar la pensió de jubilació de la Seguretat Social amb el manteniment de l'activitat una vegada el metge ha accedit a la jubilació pel Règim General cobrant el 100 % de la pensió.

 

RETA. Règim Especial de Treballadors Autònoms 

RETA és el sistema de cotització especial de la Seguretat Social i depèn del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El Règim Especial de Treballadors Autònoms és el sistema de previsió que disposa el règim públic de la Seguretat Social per a aquest tipus de treballadors.

 

 • L'alta al RETA, per a l'exercici de la medicina, elimina la possibilitat d'optar en qualsevol altre moment pel règim MEL.
 • Per al còmput de prestacions, la cotització al RETA s'integra a aquelles cotitzacions fetes en qualsevol altre règim de la Seguretat Social.
 • L'import de les prestacions que es percep està determinat per la base de cotització escollida per cada metge.
 • Dóna dret a les contingències d'assistència sanitària, d'incapacitat, de defunció de l'afiliat per nivells mínims i de jubilació.
 • La inclusió al RETA comporta que no sigui possible compatibilitzar la totalitat de la pensió de jubilació amb el manteniment de l'activitat. En el cas que si que es pugui, es pot comptabilitzar al 50 %.

 

Tant les cotitzacions d'autònoms (RETA) com les aportacions a la mutualitat (MEL) en la seva condició de cobertura alternativa, podran ser deduïdes com a despesa en l'IRPF. 

 

Recomanem obtenir assessorament amb caràcter previ a aquest inici de l'activitat a fi que la decisió s'ajusti a les situacions individualitzades. Aquest assessorament el podeu obtenir a Mediconsulting, fiscal i laboral, legal i comptable i a Medicorasse, la Corredoria d'Assegurances del Col·legi, al telèfon 93 567 88 88 o a www.med.es.