Calendari del contribuent del mes de gener de 2024

Mediconsulting

20 des. 2023

Els models d’autoliquidació de tributs a presentar al mes de gener, són els següents:

Gener de 2024

Fins al dia 15 de gener (20 de gener dia de cobrament):

 • Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments de la feina, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes. Models 111, 115, 123.

 • Renda de no residents sense establiment permanent (IRNR). Model 210.
 • Transaccions econòmiques i saldos d'actius i passius financers amb l'exterior que ha de presentar-se enfront del Banc d'Espanya. Formulari ETE.

 

Fins al dia 25 de gener (30 de gener dia de cobrament):

 • Declaració de plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència. Model 345.
 • Autoliquidació d’IVA. Pagament fraccionat. Model 303.
 • Declaració d’IVA - Liquidació no periòdica. Model 309.
 • Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. Declaració Informativa. Model 349.

 

Fins el dia 25 de gener (31 de gener dia de cobrament):

 • Declaració d’IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Pagament fraccionat. Model 130.

 

Fins al dia 31 de gener

 • Declaració informativa de les retencions i ingressos a compte. Rendiments procedents de l'arrendament d'immobles urbans. Resum anual. Model 180.
 • Declaració informativa i anual d'ingressos, despeses i beneficis que han de fer algunes societats no mercantils. Entitats en règim d'atribució de rendes CB, SCP. Model 184.
 • Declaració informativa de retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de rendes. Resum anual. Model 190.
 • Declaració recapitulativa de tot l'any anterior en IVA. Obligatori per a tots aquells treballadors autònoms que presenten de manera periòdica l'autoliquidació de l'IVA. Model 390.
 • Declaració Informativa de retencions i ingressos a compte de l'IRPF sobre determinats rendiments del capital mobiliari. Resum anual. Model 193.
 • Declaració Informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes. Model 182.

 

Model D6 i formulari ETE, informació bancària, no tributària.

Durant el mes de gener es presenten dos formularis informatius de caire financer, no tributari: ETE i D6

• Formulari ETE davant del Banc d'Espanya:

Per a residents a Espanya que facin transaccions econòmiques amb no residents o mantinguin actius o passius financers fora d'Espanya. Amb operacions superiors a un milió Euros Anuals.

• Model D6:

Davant la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions, dependent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, des del 2022 el Model D6 només l'han de presentar titulars d'inversió espanyola a l'exterior en valors negociables, sempre que l'inversor en tingui més del 10 % del capital de la societat inversora.

 

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria fiscal, laboral, mercantil i legal a la seva disposició. Si necessita assessorament, ompli aquest formulari i contactarem amb vostè.

 

Altres artícles d'interès:

Estan exempts d'IVA tots els serveis sanitaris?

Autònoms: quines despeses puc deduir en la declaració de la renda

 

__

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, SL; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6a d'adaptació, Full B-36.748.