Calendari del contribuent del mes de gener de 2023

Mediconsulting

15 gen. 2023

Els models d’autoliquidació de tributs a presentar al mes de gener, són els següents:

Gener de 2023

Fins al dia 15 de gener (20 de gener dia de cobrament):

 • Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments de la feina, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes. Models 111, 115, 123.

 • Renda de no residents sense establiment permanent (IRNR). Model 210.
 • Transaccions econòmiques i saldos d'actius i passius financers amb l'exterior que ha de presentar-se enfront del Banc d'Espanya. Formulari ETE.

 

Fins al dia 25 de gener (30 de gener dia de cobrament):

 • Declaració de plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència. Model 345.
 • Autoliquidació d’IVA. Pagament fraccionat. Model 303.
 • Declaració d’IVA - Liquidació no periòdica. Model 309.
 • Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. Declaració Informativa. Model 349.

 

Fins el dia 25 de gener (31 de gener dia de cobrament):

 • Declaració d’IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Pagament fraccionat. Model 130.

 

Fins al dia 31 de gener

 • Declaració informativa de les retencions i ingressos a compte. Rendiments procedents de l'arrendament d'immobles urbans. Resum anual. Model 180.
 • Declaració informativa i anual d'ingressos, despeses i beneficis que han de fer algunes societats no mercantils. Entitats en règim d'atribució de rendes CB, SCP. Model 184.
 • Declaració informativa de retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de rendes. Resum anual. Model 190.
 • Declaració recapitulativa de tot l'any anterior en IVA. Obligatori per a tots aquells treballadors autònoms que presenten de manera periòdica l'autoliquidació de l'IVA. Model 390.
 • Declaració Informativa de retencions i ingressos a compte de l'IRPF sobre determinats rendiments del capital mobiliari. Resum anual. Model 193.
 • Declaració Informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes. Model 182.

 

Model D6 i formulari ETE, novetats importants

Durant el mes de gener s'ha de presentar el Formulari ETE (Operacions superiors a un milió  Euros Anual) davant el Banc d'Espanya i el Model D6 davant la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions, que depèn del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Per a l'exercici 2022, que es presenta el gener de 2023, hi ha una novetat molt rellevant en el Model D6, Declaració de titulars d'inversió espanyola en l'exterior en valors negociables: l'inversor ha de tenir més del 10% del capital de la societat inversora.

 

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria fiscal, laboral, mercantil i legal a la seva disposició. Si necessita assessorament, ompli aquest formulari i contactarem amb vostè.

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d'adaptació, Full B-36.748.