Com optimitzar la factura fiscal de l’exercici 2023

Mediconsulting

1 des. 2023

Quines són les mesures que permeten estalviar a la declaració de la renda 2023? 

 Abans d'acabar l'any t'aconsellem actuacions per reduir la teva càrrega fiscal de l'IRPF 2023.

 

1. Rendiments del Treball 

Sempre és un bon moment per revisar contractes laborals i introduir retribucions en espècie que permetien als treballadors estalviar impostos. Els productes que es poden contractar amb la retribució flexible (restaurant, guarderia, transport i formació) compten amb un interessant avantatge fiscal. És important saber que no totes les empreses ho ofereixen. El límit mínim per esta obligat a presentar declaració 2023 per un sol pagador serà de 15.000 €.

 

 2. Aportar al pla de pensions 

L'aportació màxima a plans de pensions  amb entitats bancàries  és de 1.500 € anuals en l'any 2023. 

Addicionalment, el contribuent pot aportar 1.000 € per aportació al cònjuge, si aquest no obté rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obté en una quantia inferior a 8.000 € anuals.

Si ets autònom o mutualista en exercici lliure de la professió, has de saber que com a novetat, des de l'1 de gener de 2023, els professionals per compte propi poden beneficiar-se d'una reducció a la seva Base Imposable de fins a 4.250 € per aportacions als plans de pensions de ocupació simplificats de treballadors per compte propi o autònoms.

En resum, un autònom l'any 2023 pot arribar a aportar en en un pla de pensions amb entitats bancàries 5.750 €: 1.500 € de pla de pensió + 4.250 € per aportacions a Mutualitats de Previsió Social.

Si estàs interessat en aquest producte, pots contactar amb Med1

 

3. Aportacions d'autònoms a la Mútua Alternativa al RETA

Si tens activitat econòmica (ingressos com a autònom) pots aportar amb el producte MEL (alternativa dels metges al RETA) de Mutual Medica fins l'any 15.266,72 € anuals el 2013 com a despesa deduïble de l'activitat.

Exemple:

Si durant el 2023 estàs pagant cada mes 298,82 € per 12 quotes, són 3.585,84 € anuals ja pagats. Abans del 31 de desembre del 2023 podries aportar addicionalment 11.680,88 € a el producte MEL de Mutual Medica per arribar als 15.266,72 euros que deduiran com a despesa a l'activitat professional al 100 %.

En resum, un autònom mutualista amb producte MEL l’any 2023 pot arribar a aportar amb Mutual Medica un total de 21.016,72 €: 

-En un pla de pensions amb entitats bancàries 5.750 €: 1.500 € de pla de pensió + 4.250 € per aportacions a mutualitats de previsió social.

En despesa deduïble d’ activitat econòmica: 15.266,72 €.

 

Si estàs interessat en aquest producte, pots contactar amb Medicorasse

 

4. Reformes a immobles 

Deducció per obres que redueixin el consum d’energia a l’habitatge habitual, de propietat o de lloguer (no vàlid per a segones residències ni locals comercials).

2024 és el darrer any per aplicar les deduccions temporals a l'IRPF per obres de millora de l'eficiència energètica que redueixin en un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en l’habitatge habitual. Es necessita una acreditació de certificat d'eficiència energètica emès després de la reforma, límit per obtindré certificat 1 de gener 2025.

Els requisits són:

  • Percentatge de deducció: 20 % de les quantitats satisfetes per obres realitzades en el període d’aplicació.
  • Límit màxim: 5.000 € per habitatge.
  • Immoble pel qual es pot acollir a la deducció: habitatge habitual del contribuent, o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest darrer cas, l'habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2023.
  • Qui es pot acollir: persones físiques que realitzin actuacions de rehabilitació i millora en què s'obtingui una reducció d'almenys un 7 % en la demanda de calefacció i refrigeració, segons el certificat d'eficiència energètica de l'habitatge, que s'haurà d'expedir abans d'1 de gener del 2025.

  

5. Compensar pèrdues i guanys

És el moment d'analitzar si val la pena transmetre (vendre) actius financers (accions) o immobles (pisos) l'any 2023. És a dir, si és un bon moment per vendre accions o un pis de la teva propietat, ja ue es tributa a IRPF pel guany obtingut entre la diferència del preu d'adquisició (compra) i el de transmissió (venda).

La diferència positiva tributa segons els trams següents:

  • Guany entre 6.000 i 50.000 €: 21%
  • Guany entre 50.000 i 200.000 €: 23%
  • Guany entre 200.000 i 300.000 €: 27%
  • De 300.000 € en endavant 28%.

Exemple: el metge compra un immoble l'any 2000 per 150.000 € i el ven l'any 2023 per 200.000 €. Com ha obtingut un guany de 50.000 € a la Renda del 2023 pagarà 10.500 € pel guany patrimonial.

Compra: 150.000,00 €
Venda: 200.000,00 €
Guany: 50.000,00 €
Tributa: 21%
Quota IRPF: 10.500,00 €

Els més grans de 65 anys que transmeten (és a dir, venen) el seu habitatge habitual estan exempts de tributar pel guany obtingut a la renda.

 • En inversions financeres, cal revisar si hi ha pèrdues per compensar els 3 anys anteriors, ja que després de 4 anys caduca la possibilitat de compensar-ho amb guanys per transmissions.
 • Si aquest 2023 has tingut pèrdues d'inversions financeres, reclama la documentació a l'entitat per acreditar-ho en el moment de la declaració de renda 2023.

 

6. Realitzar alguna donació

Hisenda permet desgravar un 80% dels primers 150 euros que donis a una ONG o a fundacions sense ànim de lucre i entre un 30 % i un 35 % de les quantitats restants en funció del temps que portis aportant a la mateixa organització.

S'ha d'analitzar si val la pena fer donatius abans d acabar l’any 2023 per motius de solidaritat i també per reduir la fiscalitat de la teva renda.

 

7. Amortitzar part de la hipoteca d'una casa comprada abans de 2013

Les persones que van comprar l’habitatge habitual abans de 2013 encara poden desgravar per ella. La deducció per inversió en habitatge habitual és d'un 15% de les quotes de la hipoteca més les assegurances vinculades. La base màxima de la deducció és de 9.040 €. Si has pagat menys d'hipoteca pots avançar part del capital per a deduir el màxim  a la teva renda.

Exemple:  Si pagues d’hipoteca 6.000,00 euros anuals (500 €/mes), abans del 31 de desembre de 2023 pots amortitzar 3.040,00 € per aplicar el màxim de deducció: 9.040,00 €.

  

8. Arrendadors

Els propietaris de pisos llogats poden aprofitar les últimes setmanes de l'any per fer millores als immobles amb dret a deducció, com per exemple petites obres.

 

9. Despeses deduïbles com a autònom.

Els autònoms que es vulguin deduir despeses de l'activitat professional al seu IRPF 2023 han de conservar la factura del proveïdor per poder-la deduir. Si durant el 2023 has pagat despeses com a autònom però no en conserves la factura, has de demanar-la al proveïdor i has d'incloure les teves dades per poder-te-la deduir.

 

10. Deducció vehicles elèctrics de us particular.

 

15% de deducció per compra de vehicles entre el 30 de juny 2023 i 31 de desembre 2024. Límit de 20.000 euros per un tipus específic de vehicles.

 

Aquest és el moment de l'any de mirar enrere, revisar quines actuacions has dut a terme i què estan pendents o podrien fer-se abans que s'acabi l'exercici fiscal el 31 de desembre. Cal tenir en compte totes les opcions i les oportunitats per prendre les millors mesures que facin reduir l'impacte de la teva declaració de la renda de 2023. 

 

 

 

Com et podem ajudar a Mediconsulting per reduir la factura fiscal i estalviar en la declaració de la renda

Tot i la normativa general, cada cas té les teves particularitats. És per això que recomanem revisar amb el teu assessor fiscal habitual la situació personal per treure el màxim profit fiscal.  Aquest assessorament el pots obtenir en Mediconsulting, a través del següent formulari o al telèfon 93 567 88 88.

 

Altres artícles d'interès:

Estan exempts d'IVA tots els serveis sanitaris?

Autònoms: quines despeses puc deduir en la declaració de la renda

 

 MEDICONSULTING ETL GLOBAL, SL; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d'adaptació, Full B-36.748.