Noves ajudes per a autònoms per cessament d'activitat

Mediconsulting

22 febr. 2021

Des del passat 1 de febrer, els autònoms poden accedir a noves modalitats per cessament d'activitat. Per a accedir a qualsevol de les prestacions, amb les quals els autònoms podran cobrar entre el 50% de la base mínima i el 70% de la seva base de cotització, és necessari complir diversos requisits generals i específics. Ha de presentar-se la sol·licitud a través de la pàgina web de la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que té assignada en el RETA.

 

1. Prestació extraordinària per a autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat

A partir del 1 de febrer de 2021 aquells autònoms que es veiessin obligats a suspendre totes les seves activitats a conseqüència de mesures restrictives per part de les autoritats tindran dret a una prestació extraordinària.

Així mateix, els treballadors autònoms que a 31 de gener de 2021 vinguessin percebent la prestació extraordinària de cessament d'activitat per tancament de tota la seva activitat, continuaran percebent-la amb els mateixos requisits durant el temps que romangui l'activitat suspesa i fins a l'últim dia del mes següent al qual s'aixequi la mesura.

• Quins requisits haig de complir?

 • Estar afiliat i donat d'alta en el RETA abans del 1 de gener de 2021
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Amb tot, en el cas que en la data de suspensió de l'activitat no es compleixi aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingressi les quotes degudes

 • Quines ajudes puc rebre?

L'import a percebre per l'autònom continuarà sent del 50% de la base mínima (al voltant de 472 euros), com en l'anterior prestació extraordinària. Aquesta s'incrementarà en un 20% (fins a 661 euros) en el cas que l'autònom tingui reconeguda la condició de família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar provinguin d'aquesta activitat suspesa.

No obstant això, en el cas que en el domicili de l'autònom hi hagi dos o més membres amb vincle familiar que tinguin dret a aquesta prestació extraordinària, la quantia es reduirà a un 40%.

 

2. Prestació extraordinària per a autònoms en Tarifa Plana o amb menys de 12 mesos d'alta

El segon supòsit pel qual es podria sol·licitar la prestació extraordinària seria si l'autònom no ha pogut accedir a l'extensió de l'actual cessament d'activitat ordinari (POECATA) perquè les seves cotitzacions no li ho permeten -al portar menys de 12 mesos d'alta- o perquè estan acollits a la bonificació coneguda com a "Tarifa Plana" i sense cotitzar per cessament d'activitat.

• Quins requisits haig de complir?

Podran accedir a la nova prestació extraordinària els autònoms que, o bé estiguin en Tarifa Plana o bé no tinguin el mínim cotitzat i que compleixin els següents requisits:

 • Estar afiliat i alta en RETA abans de l'1 d'abril de 2020.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat per compte propi en el primer semestre de 2021 superiors a 6.650€.
 • Prevegin que en el primer semestre de 2021 tindran uns ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi inferiors als que han tingut en el primer trimestre de 2020.

 • Quines ajudes puc rebre?

El mateix que en el cessament extraordinari per a supòsits en els quals s'hagi decretat el tancament de l'activitat. L'autònom tindrà dret a percebre el 50% de la base mínima (480 euros).

La quantia també es reduirà a 40% per al cas que convisquin en un mateix domicili dos o més persones amb vincle i que tinguin dret a aquesta prestació. Encara amb tot, en aquest supòsit els autònoms també estaran exempts de pagar la quota.

 

3. Prestació de cessament d'activitat compatible amb l'activitat (POECATA)

Al setembre el Govern ja va estendre una prestació per cessament d'activitat per a autònoms amb fortes caigudes d'ingressos compatible amb l'activitat. Aquesta ajuda es tornarà a ampliar amb les mateixes condicions per a tots aquells autònoms que ja la vinguessin percebent i per als quals encara no l'hagin sol·licitat.

A més, les organitzacions d'autònoms -i en concret ATA- van aconseguir que el Govern modifiqués alguns requisits d'accés perquè no faci falta acreditar un 75% de caiguda d'ingressos, sinó tan sols un 50%.

• Quins requisits haig de complir?

Podran accedir a la pròrroga del cessament compatible amb l'activitat tots aquells autònoms que:

 • Estiguin afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, en el seu cas
 • Hagin cotitzat per cessament d'activitat com a mínim durant 12 mesos immediatament anteriors de forma continuada
 • No hagin complert l'edat ordinària de jubilació o, d'haver-ho fet, no compleixin amb la resta dels requisits per a poder percebre la prestació
 • Es trobin al corrent de pagament amb la Seguretat Social
 • Acreditin en el primer semestre de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi, aquesta vegada i com a novetat, de més d'un 50% dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi haguts en el segon semestre de 2019. A més, tampoc podran haver obtingut durant primer semestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

 

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria fiscal, laboral, societària i legal a la teva disposició. Si necessites assessorament, pots omplir aquest formulari i et contactarem.