Mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Mediconsulting

28 oct. 2020

El 25 d’octubre de 2020 al BOE es va publicar per part del Govern espanyol el RDL 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació de la COVID-19 fins al 9 de novembre 2020, en tot el territori excepte les Illes Canàries. Suposa: 

 • Limita lliure circulació de les persones de 23 a 6 h
 • Limita els grups de persones en espais públics i privats  a 6 persones excepte si es tracte de persones que conviuen.
 • Les comunitats autònomes podran decidir limitar l’entrada i sortida dels seus territoris.

En concret a Catalunya, prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22h  i les 06 h del matí.

S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, sempre que es justifiqui amb el certificat autorresponsable actualitzat. Es pot treure aquí:

https://certificatdes.confinapp.cat/#/

 

 • Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui a la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
 • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.
  S'inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics que s'esmenten més endavant.
 • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
  S'inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
 • Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat és permesa la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Horaris de tancament

 • Servei de Comerç (botigues) i esportives (gimnàs): 21h
 • Serveis d’activitats culturals, d'espectacles públics (teatres, cinemes i auditoris)  i de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili (menjar per emportar):  22h

Aplicabilitat

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Aquestes mesures, mentre sigui aplicable aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte en allò que fa referència a l'horari de tancament de les activitats, els apartats 5, 8 i 10 de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d'octubre.

 

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d’assessors experts en materia fiscal, laboral mercanti i legal a la seva disposició. Si necessita assessorament, ompli aquest formulari el contactarem.