Modificacions per a ajudes a Autònoms i Pimes, novetats fiscals i laborals davant la COVID-19

Mediconsulting

20 abr. 2020

Desenvolupament del Reial Decret llei 14/2020, de 15 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

Àmbit Fiscal

Pròrroga del pagament d'impostos per a pimes i autònoms del 1r Trimestre 2020

S'estén fins al 20 de maig el termini de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions d'impostos del mes d'abril (primer trimestre) per a contribuents amb facturació inferior a 600.000 € en 2019.

Queden per tant ajornats:

  • IVA (model 303)
  • IRPF (tant pagaments fraccionats com retencions, models 130, 131, 111 i 115)
  • IS (primer pagament fraccionat, model 202)

El termini de domiciliació s'estén fins al 15 de maig.

Tots els càrrecs es realitzaran el 20 de maig amb independència del moment de presentació, incloses les declaracions presentades abans del 15 d'abril.

L'anterior no és aplicable:

  • Als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei de l'Impost de societats, amb independència del seu import net de la xifra de negocis.
  • Als grups d'entitats que tributin en el règim especial de grups d'entitats de l'IVA regulat en el capítol IX del títol IX de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, amb independència del seu volum d'operacions.

Sense perjudici d'aquesta extensió del termini, es pot a més sol·licitar l'ajornament per 6 mesos, sense interessos de demora durant els 3 primers, establert pel RDL 07/2020.

 

Àmbit Laboral

Mutual medica donarà suport econòmic o laboral als metges afectats

Mutual Mèdica, la mútua de previsió social alternativa a la Seguretat Social, ha dotat un fons per a fer costat als seus mutualistes que estiguin sofrint un cop especialment rellevant en els seus ingressos amb motiu de la pandèmia.

Prestació per baixa laboral a causa de la COVID-19, si té contractats les Assegurances d'Incapacitat Laboral o l'Assegurança de Guàrdies Mèdiques: ha de revisar la seva pòlissa contractada.

Ja té disponible la sol·licitud que podrà presentar fins al 4 de Maig.  A Mediconsulting el podem ajudar facilitant-li les dades fiscals del 2019 i el Model 130 del 1T 2020, si està obligat a presentar-los i l‘hem presentat nosaltres.

Es dirigirà a aquells professionals que hagin pogut perdre entre un terç i la meitat dels seus ingressos mensuals fins a quedar per sota de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional.

La quantitat mínima a cobrar és de 475 euros, i la màxima 1.420 euros. El nivell de disminució dels seus ingressos i el grau més o menys estret de relació del mutualista amb l'entitat seran criteris a tenir en compte per a determinar el nivell de l'ajuda. Si te dret a l’ajuda, es farà en un pagament únic  el 18 de Maig de 2020.

 

Pot consultar les preguntes freqüents:

FAQs: ¿Cómo me va a ayudar Mutual Médica a hacer frente a la crisis del COVID-19?

Afectació a les consultes privades de la represa total o parcial de l'activitat del 14 d'abril 2020.

Quant als serveis sanitaris, i en concret els de provisió privada, no existeix cap canvi o novetat respecte als criteris excepcionals establerts des del passat 15 de març 2020. El Govern de l‘estat  ha establert pròrroga d’estat  d’alarma fins al 11 de maig 2020.

L’activitat dels serveis sanitaris, sense canvis tot i que s’ha restablert l’activitat ordinària en moltes empreses considerades no essencials