Declaració de la Renda i Patrimoni 2019

Mediconsulting

16 abr. 2020

El dia 1 d'abril de 2020 es va iniciar per part de l'Agència Tributària el termini per a la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF M-100) i l’Impost de Patrimoni (M-714) corresponent a l'exercici 2019.

Tenint en compte les actuals circumstàncies extraordinàries, i d'acord amb les pautes marcades per les autoritats sanitàries en relació en l'estat d'alarma provocada per la COVID-19, a Mediconsulting ens hem preparat per a afrontar aquesta atípica campanya de renda 2019 activant el teletreball del nostre equip.

Si desitja contactar amb nosaltres per a la confecció i presentació del seu IRPF o Patrimoni 2019, el 20 d'abril de 2020 serà la data d'inici per a poder concertar una cita amb el seu assessor fiscal a través del següent canal:

 • Telèfon: 93 567 88 15 en horari de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h.

La data prevista per a començar a atendre aquestes cites serà el 4 de maig de 2020 i depenent de les autoritats podrà ser presencial o en cas contrari per correu electrònic, telèfon o de manera telemàtica (videoconferència).

A continuació li facilitem informació d'interès que li serà útil així com les novetats per a aquesta Campanya 2019:

Informació d’interès:

1. Contribuents no obligats a declarar:

 

 

2. No s'oblidi de revisar: 

 • La informació dels immobles i les seves referències cadastrals. Per a més informació pot consultar-los en http://www.sedecatastro.gob.es/
 • Les quotes sindicals: si té aportacions ha d'incloure-les.
 • Dades personals i familiars: si té dret a la deducció per maternitat, ha de verificar que aparegui inclosa, igual que si té dret a alguna de les deduccions familiars per descendent / ascendent amb discapacitat, família nombrosa o monoparental amb 2 fills i sense dret a percebre anualitats, per cònjuge no separat legalment amb discapacitat. 
 • Plans de pensions: si té aportacions, ha de comprovar que figuren incloses. Màxim 8.000 € ANUALS per persona i 2.500 € per aportació a la seva parella
 • Deducció per inversió en habitatge habitual: si té dret a l'aplicació del règim transitori per les adquisicions anteriors a 31/12/2012, verifiqui que la informació dels préstecs hipotecaris que apareix en les seves dades fiscals és correcta i que està consignada correctament. Màxim 9.040,00 € ANUALS per persona
 • Deducció per lloguer de l'habitatge habitual (paga lloguer): només si el seu contracte de lloguer és anterior al 1/1/2015 i compleix les condicions per a aplicar-se la deducció. 

Despeses Deduïbles: 

Al rendiment íntegre del treball (nòmina): 

 • Quota Col·legial COMB: límit 500,00 € anuals 
 • Quota sindical 
 • Despeses de defensa jurídica derivats d'un litigi laboral, límit 300,00 € anuals 

L'assegurança de responsabilitat civil no és deduïble als rendiments íntegres del treball

Al rendiment d'activitat econòmica 

L'assegurança de responsabilitat civil professional només es pot deduir si està donat d'Alta d'IAE en Hisenda (Model 036/037) i factura com a Autònom amb el RETA o amb Mutual Mèdica (MEL).

En relació a despeses deduïbles sempre ha d'estar en disposició de la factura (no rebut bancari ni tiquet) acreditativa de la despesa i reflectit en el Llibre d'Ingressos i Despeses d'activitat en format Excel

Les despeses relatives a telèfon, ordinadors, vehicles, dietes, etc. han de tenir en compte la interpretació de la Direcció General de Tributs, d'acord amb el principi de correlació entre ingressos i despeses de l'activitat, les despeses seran deduïbles en la mesura en què s'utilitzin exclusivament per al desenvolupament de l'activitat econòmica. És el contribuent qui haurà d'aportar la prova que aquest despesa és exclusiva per a desenvolupar la seva activitat. En cas contrari no és deduïble segons la interpretació actual de l'Agència Tributària. 

Impost sobre el Patrimoni. M 714 

 • Té en compte l'import brut total dels béns patrimonials a data de 31 de desembre. 
 • A nivell Estatal tributa a partir dels 700.000 € (exempts 300.000 €, en el cas de l'habitatge habitual). 
 • A Catalunya a partir dels 500.000 € de base imposable, és el mínim exempt de tributació. 

 

Novetats 2019: 

1. Obtenir Dades Fiscals 2019 per part de l'Agència Tributària.

Com a Novetat se sol·licita acreditar l'Habitatge fiscal del Contribuent amb el NÚMERO DE REFERÈNCIA de l'immoble. Que trobés en el rebut d'IBI, contracte de lloguer o per la pàgina web del cadastre.

Dades personals que necessita: 

a. Si és un DNI permanent o amb data de caducitat s'informarà el camp Data expedició / caducitat. 

b. Si és un NIF atorgat per l'Agència Tributària (NIF tipus K, L, M s'informarà la data de naixement. 

c. Si és un NIE, es demanarà número de suport. 

Obtenció referència: 

 • Si en l'exercici anterior es va presentar la declaració, se sol·licita la casella [505]. 
 • Si el resultat d'aquesta va ascendir a 0,00, addicionalment se sol·licitarà els cinc últims dígits de l'IBAN d'un compte que consti en el sistema. 
 • Si en l'exercici anterior no va presentar declaració, se sol·licitarà els cinc últims dígits de l'IBAN d'un compte que consti en el sistema informàtic d'Hisenda que sigui titular.

2. Capital immobiliari 

A.  Despeses deduïbles als immobles llogats (el propietari obté un ingrés. La resta d'immobles no es pot deduir despeses).

 • S'amplia el detall de despeses deduïbles. S'han incorporat noves caselles de despeses (despeses de comunitat, formalització contracte, amortització immoble accessori i altres despeses deduïbles)
 • S'incorporen nous desglossaments a fi d'emplenar el nou annex d'emplenament voluntari sobre despeses relacionades amb immobles arrendats.

B. Immobles arrendats accessoris. 

 • En aquest exercici es requereix que en els immobles arrendats accessoris s'identifiqui la referència cadastral de l'immoble principal al qual estan vinculats. 

C. Valor d'adquisició. 

D. Immobles afectesa l'activitat. 

En aquest exercici es requereix la identificació del contribuent que realitza l'activitat. Per aquest motiu s'ha incorporat un nou camp on se seleccionarà quin contribuent desenvolupa l'activitat a la qual està afecte l'immoble.

E. Dades arrendatàries. 

A diferència de l'exercici anterior únicament es requereix la identificació dels arrendataris en els supòsits de lloguer d'habitatge habitual. Addicionalment en aquest exercici haurà d'informar-se la data del contracte de lloguer. 

3. Activitats econòmiques en estimació directa

Desglossament més detallat dels ingressos i despeses deduïbles conforme als nous llibres registres d'IRPF (llibres d'ingressos i despeses) separats per conceptes.