Modificacions per a ajudes per a Autònoms i Pimes, novetats fiscals i laborals davant el COVID-19

Mediconsulting

2 abr. 2020

Desenvolupament del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19

Àmbit Fiscal

Ajornar impostos de l'Agència Tributària primer trimestre 2020 (gener, febrer i març COVID-19)

Entre les mesures aprovades per a combatre el COVID-19, es van publicar en el BOE el passat 13/03/2020 unes mesures urgents per a la presentació d'impostos del 1T 2020 que van iniciar l'1 d'Abril fins al 15 d'Abril pago domiciliat.

 

Quines opcions tinc aquest trimestre per a ajornar els meus impostos?

OPCIÓ 1 Mesura excepcional Exempció: Ajornament RDL

Excepcionalment s'admet per a tots els models que es presenten el pròxim 15 d'abril es podrà demanar una moratòria i pagar dins de 6 mesos. Només es contempla fins al 20/10/2020.

Durant els 3 primers mesos no reportarà interessos (maig, juny, juliol)

i els següents 3 mesos (agost, setembre, o octubre) l'interès serà del 3,75%.

Per a quantitats superiors a 30.000 € es necessita Aval Bancari.

Models inclosos:

 • 111 Retencions de professionals i treballadors
 • 115 Retencions del Lloguer
 • 123 Retencions procedents de rendiments del capital
 • 130 Pagament a compte estimació directa
 • 131 Pagament a compte estimació objectiva
 • 202 Pagament a compte Imposat de Societats
 • 303 I.V.A

 

OPCIÓ 2 La ja prevista anteriorment

Tal com fèiem habitualment, es podrà sol·licitar ajornament d'1 a 6 terminis per a les societats, i per als autònoms d'1 a 12 terminis, sent el primer pagament per a tots dos el 5 maig o 5 juny amb un interès del 3,75%.

Models inclosos:

 • 130 Pagament a compte estimació directa
 • 131 Pagament a compte estimació objectiva
 • 303 I.V.A 

S’ha de tenir en compte a l'hora de sol·licitar l'ajornament de pagament que el problema de liquiditat dels professionals en el 2T 2020 juliol, i 3T 2020 octubre 2020 pot ser major per la situació excepcional que estem vivint amb la pandèmia COVID-19, que aquesta ocasionant perjudicis econòmics als professionals i no podrà ajornar impostos com a M 111, 115,113. Per tant, es desaconsella aquesta opció.

 

Canvi de criteri de l'agència tributària respecte termini notificacions

Per aplicació de l'Article 33 RDL 8/2020 quan es produeix una notificació de l'Agència Tributària, per correu ordinari o per mitjans telemàtics, el termini dels 10 dies quedava interromput durant el període d'alarma, reprenent-se el còmput a partir del dia que finalitzés est. Aquest criteri ha variat i s'entén notificat des de l'obertura de la notificació el transcurs de 10 dies naturals des de la posada a la disposició de la notificació, sense que s'hagi accedit a ella, produeix l'efecte de notificació vàlidament efectuada.

 

Aval de l'ICO per a empreses i autònoms, pal·liar els efectes econòmics del COVID-19.

Per a poder sol·licitar-ho, no es trobaran en situació de morositat a 31/12/2019 (segons CIRBE), ni subjectes a un procediment concursal a 17/03/2020.

Se sol·licitarà en les entitats financeres amb les quals l'ICO hagi subscrit un acord de col·laboració, fins al 30/09/2020, amb la deguda documentació.

El termini de l'aval emès coincidirà amb el termini de l'operació fins al màxim de 5 anys, sent el cost de l'aval o remuneració entre el 20 i 120 punts bàsics assumits pels bancs, depenent del termini del seu venciment.

L'import màxim a sol·licitar és:

 • Autònoms 1,5 milions de €, en una o més operacions.
 • PIMES i resta d'empreses, podran augmentar el principal depenent de la data de venciment segons sigui posterior a 31/12/2020 o fins a 31/12/2020.

  

ICO abonarà a les entitats financeres els imports corresponents als avals executats.

 

Àmbit Laboral

Moratòria de les cotitzacions socials a la seguretat social

S'habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de 6 mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que el sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s'establiran.

La moratòria en els casos que sigui concedida afectarà el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, el període de meritació de la qual, en el cas de les empreses estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que realitzin no s'hagin suspès en ocasió de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Les sol·licituds de moratòria hauran de comunicar-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d'ingrés.

 

Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social

Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat social o els autoritzats per a actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema XARXA), sempre que no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l'ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari de la qual d'ingrés tingui lloc entre els mesos d'abril i juliol de 2020, en els termes i condicions establerts en la normativa de Seguretat Social, sent aplicable un interès del 0,5% en lloc del previst.

 

Disponibilitat dels plans de pensions en cas de desocupació o cessament d'activitat derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Durant el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins a setembre 2020 els partícips dels plans de pensions podran, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els següents suposats:

 • a) Trobar-se en situació legal de desocupació a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació ERTE, derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • b) Ser empresari titular d'establiments l'obertura dels quals al públic s'hagi vist suspesa a conseqüència del que s'estableix en l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març. No és el cas de l'activitat mèdica.
 • c) En el cas dels treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i hagin cessat en la seva activitat a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

Mesures relacionades amb el lloguer d'habitatge habitual

Es supenen els desnonaments.

Pròrroga dels contractes de lloguer d'habitatge habitual. 

A sol·licitud de l'arrendatari (inquilí) es podrà aplicar una pròrroga extraordinària del termini del contracte d'arrendament, durant la qual es continuaran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor.

 • Serà per a contractes el període de pròrroga dels quals finalitzi dins del període comprès des de l'entrada en vigor del reial decret llei 1.04.2020 fins al dia en què hagin transcorreguts dos mesos des de la finalització de l'estat d'alarma.
 • El període màxim de pròrroga serà de 6 mesos.
 • La sol·licitud haurà de ser acceptada per l'arrendador (propietari) tret que tots dos acordin altres condicions.

Aplicació obligatòria de la moratòria del deute en cas que l'arrendador sigui una empresa, una entitat pública d'habitatge o una persona titular de més de deu immobles urbans o una superfície construïda de més de 1.500 m2.

Si no hi ha acord entre les parts, l'arrendador comunicarà expressament a l'arrendatari, en el termini màxim de 7 dies laborables, la seva decisió, triada entre les següents alternatives:

 • Una reducció del 50% de la renda durant el temps que duri l'estat d'alarma i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient, amb un màxim de quatre mesos.
 • Una moratòria en el pagament de la renda durant l'estat d'alarma i les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient. El termini màxim serà de quatre mesos. La persona arrendatària no tindrà cap mena de penalització i les quantitats ajornades seran retornades a la persona arrendadora sense interessos.

 

Requisits per a obtenir moratòries o ajudes en relació amb la renda de l'habitatge habitual:

 • Estar en situació de desocupació, Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTE), o reducció de jornada laboral per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d'ingressos, no aconseguint per això el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria.
 • Que la renda del lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

 

Nou programa d'ajudes al lloguer

S'incorporarà al Pla Estatal d'Habitatge un programa d'ajudes al lloguer, mitjançant adjudicació directa, a les persones arrendatàries d'habitatge habitual que, a conseqüència de l'impacte econòmic i social del COVID-19, tinguin problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer:

 • Podran beneficiar-se de les ajudes d'aquest programa les persones físiques que, en la seva condició d'arrendataris d'habitatge habitual encaixin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda i tinguin dificultats a retornar les ajudes financeres transitòries i préstecs contrets per al pagament de les rendes La quantia d'aquesta ajuda serà de fins a 900 euros al mes i de fins al 100% de la renda arrendatícia o, en el seu cas, de fins al 100% del principal i interessi del préstec que s'hagi subscrit amb el que s'hagi satisfet el pagament de la renda de l'habitatge habitual.