Nota informativa: Dubtes laborals i fiscals davant la COVID-19

COVID-19, Coronavirus, dubtes laborals i fiscals

19 març 2020

S'ha aprovat el Reial Decret de 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, que aprova una sèrie de mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables, que es veuen particularment afectats per les circumstàncies actuals, estableix les mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajustament temporal d'activitat per evitar acomiadaments, així com mesures de garantia de liquiditat per sostenir l'activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació generada per la COVID -19. Amb la finalitat d'intentar resoldre els dubtes als nostres clients a Mediconsulting repassem algunes de les novetats en relació amb les mesures adoptades pel Govern:

Àmbit fiscal:

No es modifiquen els terminis per a presentar i, si escau, pagar les properes autoliquidacions trimestrals de l'1 T 2020 el termini finalitza el 20 d'abril ni per presentar declaracions informatives -com la del model 720, que finalitza el 31 de març. Les mesures tributàries del Reial Decret llei 8/2020 són les següents:

Terminis de pagament de deutes liquidats per l'Administració i de pagament de deutes tributaris en constrenyiment:

 • Aquests terminis, que comencen a computar des de la data de la notificació, i que finalitzen depenent de què aquella s'hagi realitzat en la primera o segona quinzena del mes, si no han conclòs avui, 18 de març, s'amplien fins al pròxim 30 d'abril.
 • Quan aquests terminis es comuniquin a partir d'avui, 18 de març, s'estenen fins al 20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general sigui més gran, i en aquest cas aquest és aplicable.
 • Per exemple, en el cas d'un deute liquidat i notificat el 14 de febrer, que venç el 20 de març, es podrà pagar fins al 30 d'abril.
 • Si la notificació d'aquell deute liquidat es rebés el 19 de març, el fi del termini seria el 20 de maig, en lloc del dia 5 d'aquest mes com passaria sense la mesura extraordinària.

Venciment de terminis dels acords d'ajornaments i fraccionaments concedits

 • Igualment, s'amplien fins al propvinent 30 d'abril quan no hagin vençut el 18 de març.
 • Quan aquests terminis es comuniquin a partir d'avui, 18 de març, s'estenen fins al 20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general sigui més gran, i en aquest cas aquest és aplicable.
 • Per exemple, un termini de pagament d'un ajornament concedit el 2019, que venç el dia 20 de març, es pot pagar fins al 30 d'abril.
 • Si l'ajornament es concedeix el 20 de març i el primer termini venç el 15 d'abril, es podrà pagar fins al 20 de maig. Si el termini vencés el 3 de juny, aquesta serà la data màxima per pagar-lo. Venciment de terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns.
 • Si no s'han complert el dia d'avui, 18 de març, s'amplien fins al pròxim 30 d'abril.
 • Quan aquests terminis es comuniquin a partir d'avui, 18 de març, s'estenen fins al 20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general sigui més gran, i en aquest cas aquest és aplicable. Terminis per a atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació.
 • Si no han acabat avui, 18 de març, s'amplien fins al pròxim 30 d'abril.
 • Quan aquests terminis es comuniquin a partir d'avui, 18 de març, s'estenen fins al 20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general sigui més gran, i en aquest cas aquest és aplicable.
 • No obstant això, hi ha la possibilitat d'atendre el tràmit en el termini habitual, en aquest cas es considerarà evacuat.
 • Si el termini per formular al·legacions a una proposta de liquidació acaba el 20 de març, les al·legacions es podran presentar fins al 30 d'abril.
 • Si es notifica la proposta de liquidació el 20 de març, i es donen 15 dies per formular al·legacions, el termini per presentar-les finalitza el 20 de maig.

Execució de garanties en el procediment de constrenyiment

 • No es procedirà a l'execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles des d'avui, 18 de març, fins al dia 30 d'abril de 2020.
 • Efectes de la flexibilització dels anteriors terminis en la durada màxima dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de revisió tramitats per l'AEAT, en els terminis de prescripció i en els de caducitat
 • El període comprès des del 18 de març fins al 30 d'abril de 2020 no computarà.
 • Amb aquesta mesura, es blinda a l'AEAT en aquest període, en el qual la seva inactivitat no tindrà efectes, encara que pot continuar fent tràmits.
 • D'altra banda, entenem que, aquesta mesura igualment afecta el contribuent, que haurà de tenir en compte que durant aquest temps, per exemple, no corre el termini de prescripció per a sol·licitar una rectificació d'autoliquidació o la devolució per ingressos indeguts. Notificacions i prescripció en procediments de reposició i economicoadministratius.
 • S'entenen notificades les resolucions que els posin fi quan s'acrediti un intent de notificació de la resolució entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020.

Terminis per a interposar recursos i reclamacions econòmic-administratives

 • Aquests terminis no començaran a comptar, quan es produeixin a partir del 18 de març, fins al 30 d'abril.
 • No obstant això, no sembla recollida una ampliació del termini per recórrer o reclamar si el mateix ha començat a córrer abans d'avui, tot i que, amb la redacció que conté la norma, algú podria interpretar que també en aquest cas s'inicia el 30 d'abril, encara que en realitat s'hagués produït la notificació amb anterioritat i ja s'ha iniciat.
 • Així, per exemple, si es notifica a contribuent la desestimació d'un recurs de reposició el 20 de març, el mes per reclamar al Tribunal Econòmic-Administratiu no comença a comptar fins al 30 d'abril terminis.

Cadastre

 • S'amplien els terminis per atendre els requeriments i sol·licituds d'informació formulats per la Direcció General de Cadastre que es trobin en termini de contestació a 18 de març.
 • Quan el Cadastre comuniqui actes d'obertura de tràmit d'al·legacions o d'audiència a partir d'avui, 18 de març, el termini per a ser atesos finalitzarà el 20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general sigui més gran, en el cas aquest és aplicable.
 • També en aquest cas, el període comprès des del 18 de març i fins al 30 d'abril de 2020 no computarà a efectes de la durada màxima dels procediments iniciats d'ofici, si bé durant el període podrà l'Administració impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles. Impost sobre Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Per emparar les mesures en matèria hipotecària, es modifica el text refós de la llei d'aquest impost establint l'exempció de les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin per aquesta norma, respecte de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d'actes jurídics documentats.

Certificats electrònics de pròxima caducitat

En relació amb aquells contribuents el certificat electrònic estigui caducat o pròxim a caducar, s'informa que l'AEAT permet l'ús dels certificats caducats en el seu SEU d'acord amb el que preveu Reial Decret 463/2020, de 14 de març. És possible que el vostre navegador habitual no ho permeti en aquest cas li recomanem el traslladi a l'FireFox. Si té dubtes sobre qüestions tècniques informàtiques pot trucar als següents telèfons: Per a informació en català: 93 442 27 64 Per a informació en castellà: 901.200.347 o 91.757 57 77

Àmbit Mercantil:

Modificació de les condicions de celebració dels òrgans d'administració

Encara que no ho prevegin els estatuts, els òrgans de govern i administració així com de la resta de comissions delegades i obligatòries podran dur-se a terme per videoconferència, aquesta s'entendrà celebrada al domicili de la persona jurídica. Així també, els acords es podran dur a terme mitjançant votació per escrit sense sessió sempre que ho decideixi el president o quan ho sol·licitin dos membres de l'òrgan. Així mateix, en el cas que s'hagi convocat junta general amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma i sigui la seva celebració posterior, l'òrgan d'administració podrà revocar la convocatòria o bé canviar la data. En la nostra opinió aquestes mesures facilitaran la gestió de les empreses, així com dels seus òrgans de decisió evitant el desplaçament dels seus directius i administradors.

Modificació dels terminis de formulació, aprovació i dipòsit de comptes anuals

El termini per a la formulació dels comptes anuals, ordinàries o abreujades, individuals o consolidades així com la resta d'informes que siguin legalment obligatoris per la legislació de societats, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma, reprenent de nou per altres tres mesos a comptar des d'aquesta data. D'aquesta manera, també es retardarà tant el termini d'aprovació dels comptes anuals -art 253 de la LSC- així com el seu propi dipòsit -art 279 de la LSC Aquesta mesura facilitarà als professionals -com els economistes- sobre els quals recau l'encàrrec en la majoria d'ocasions d'elaboració dels comptes anuals, particularment en les PIMES, disposin d'un termini addicional fins que la situació es normalitzi per a la realització dels tràmits mercantils tendents al Dipòsit dels comptes anuals dels seus clients.

Suspensió dels terminis estatutaris derivats d'una causa legal de dissolució

Aquelles empreses, a les quals concorrin una situació causa legal o estatutària de dissolució durant el període d'alarma, el termini legal per a la convocatòria per l'òrgan d'administració de la junta general de socis per tal que adopti l'acord de dissolució de la societat o els acords que tinguin per objecte enervar la causa, se suspèn fins que finalitzi aquest estat d'alarma, així mateix, els administradors no respondran dels deutes socials contrets en aquest període.

Dret de separació del soci

Encara que hi hagi una causa legal o estatutària, en les societats de capital els socis no podran exercir el dret de separació fins que finalitzi l'estat d'alarma i les pròrrogues de la mateixa que, si escau, s'acordin.

Àmbit laboral

La suspensió dels termes i la interrupció referida al Decret Llei que aprova l'estat d'alarma, NO serà d'aplicació als procediments administratius en els àmbits de l'afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social.

Articula una sèrie de mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables, que es veuen particularment afectats per les circumstàncies actuals. S'adopten mesures per garantir l'assistència a domicili de les persones dependents, per ampliar la protecció en l'àmbit energètic i de subministrament d'aigua, així com en la prestació dels serveis de telecomunicacions.

També es reforça la protecció dels treballadors autònoms i es disposa una moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries dels col·lectius especialment vulnerables. Així mateix, recull les mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per evitar acomiadaments. Es reforça la cobertura als treballadors afectats per un ERTE, possibilitant que tinguin accés a la prestació contributiva per desocupació, encara que no tinguin el període de cotització necessari per tenir accés a ella i, addicionalment, que el període de la suspensió del contracte o la reducció de la jornada durant el qual estiguin percebent la prestació no els computi a efectes de consumir els períodes màxims de percepció legalment establerts. En circumstàncies normals, durant un ERTE el treballador pot accedir a la prestació contributiva per desocupació si compta amb el període de cotització necessari per tenir accés a ella i, a més, aquest període li computa a efecte dels períodes màxims de percepció de la prestació.

A més, amb l'objectiu d'alleugerir els costos en què incorren les empreses, en els casos de força major que regula aquest RD-llei, una altra de les novetats incorporades, és l'exoneració a les empreses del pagament del 75% de l'aportació empresarial a la Seguretat Social arribant aquesta exoneració el 100% de la quota quan es tracti d'empreses de menys de 50 treballadors, sempre que aquestes es comprometin a mantenir l'ocupació.

* Els articles 22, 23, 24 i 25 d'aquest RD-llei estaran vigents mentre es mantingui la situació extraordinària derivada de la COVID-19. Resumim les següents mesures de protecció als treballadors:

 • Pròrroga automàtica de les prestacions per desocupació, ningú perdrà els seus drets per no acudir a una oficina d'ocupació.
 • L'Estat pagarà les prestacions per desocupació de les treballadores i treballadors afectats per ERTEs (encara que no tinguin prou temps cotitzat).
 • L'atur cobrat durant la crisi sanitària no afectarà prestacions futures. Quan superem aquesta situació el comptador estarà a zero i no perjudicarà el dret futur per comptar amb una prestació per desocupació.
 • Desenvolupament de mecanismes d' ERTEs per garantir que no s'acomiadi cap persona durant la crisi sanitària. L'aturada econòmica serà un parèntesi temporal que no pot servir per destruir ocupació. Agilitzar el procés d'autorització d' ERTEs amb l'objectiu que les empreses facin una aturada temporal i finalitzada la crisi pugui conservar aquesta ocupació.
 • Aprovació de beneficis específics en matèria de prestacions per atur garantint els drets de treballadores i treballadors fixos discontinus, a temps parcial i cooperativistes.
 • Totes les persones que tinguin a càrrec seu a familiars pel tancament de col·legis i serveis socials, comptaran amb facilitats per conciliar.

Àmbit Financer

Garantia de liquiditat per a sostenir davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació

Línia d'avals per a la cobertura per compte de l'estat del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms i ampliació de noves línies ICO de finançament a empreses i autònoms. S'atorgaran avals al finançament concedida per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per a atendre les seves necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d'obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat. Es facilitarà així mateix liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms. Es portarà a terme a través de Línies ICO de finançament mitjançant la intermediació de les entitats financeres tant a curt com a mitjà i llarg termini i d'acord amb la seva política de finançament directa per a empreses més grans.

Línia extraordinària de cobertura asseguradora

Línia de cobertura asseguradora per a companyies exportadores, i seran elegibles crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora, sense que sigui necessari la seva relació directa amb un o més contractes internacionals, sempre que responguin a noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la crisi actual. Les beneficiàries seran empreses considerades com a Petites i Mitjanes empreses, així com altres més grans, sempre que siguin entitats no cotitzades i que:

a) es tracti d'empreses internacionalitzades o en procés d'internacionalització, que compleixen, com a mínim, un dels següents requisits:

 • Empreses en les quals el negoci internacional, reflectit en la seva darrera informació financera disponible, representi, com a mínim, un 33% de la seva xifra de negoci.
 • Empreses que siguin exportadores regulars (aquelles empreses que hagin exportat regularment durant els darrers quatre anys conforme als criteris establerts per la Secretaria de l'Estat de Comerç).

b) que l'empresa s'enfronti a un problema de liquiditat o de falta d'accés al finançament resultat de l'impacte de la crisi de la COVID-19 en la seva activitat econòmica (excloses aquelles empreses en situació concursal o pre-concursal, així com aquelles empreses amb incidències d'impagament amb empreses del Sector Públic o deutes amb l'Administració, registrats amb anterioritat al 31 de desembre de 2019).

Modificació del text refós de la llei de l'itp i ajd aprovat per el reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre

Les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l'empara del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries para fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, QUEDARAN EXCLOSES DE LA QUOTA GRADUAL DE DOCUMENTS NOTARIALS DE LA MODALITAT D'AJD d'aquest impost.

Mesures de suport als treballadors, famílies i col·lectius vulnerables

Moratòria del deute hipotecari d'adquisició de l'habitatge habitual

Mesures conduents a procurar la moratòria del deute hipotecari per l'adquisició de l'habitatge habitual de qui pateixen extraordinàries dificultats per a atendre el seu pagament a conseqüència de la crisi de la COVID-19. S'aplicarà moratòria del deute hipotecari per a l'adquisició de l'habitatge habitual als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària el deutor del qual es trobi en els supòsits de vulnerabilitat econòmica (1)

(1) Definició de la situació de vulnerabilitat econòmica.

a) Que el deutor hipotecari passi a estar en situació d'atur o, en cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes.

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, amb caràcter general, el límit de 3 vegades l'IPREM. Existirà una ponderació de l'IPREM que s'incrementarà en funció dels fills a càrrec, o en el cas de família monoparental, o en els casos de discapacitat d'algun dels membres de l'uniat familiar.

c) Que la quota hipotecària, més les despeses i subministres bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

d) Que, a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en terminis d'esforç d'accés a l'habitatge (quan l'esforç que representi la càrrega hipotecària s'hagi multiplicat per, com a mínim, 1,3 sobre la renda familiar), o bé que s'hagi produït una caiguda substancial de les vendes quan aquesta caiguda sigui, com a mínim, del 40%. Els fiadors, abalisats i hipotecants no deutors, que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica podran exigir que l'entitat esgoti el patrimoni del deutor principal, sense perjudici de l'aplicació a aquest, en el seu cas, de les mesures previstes en el Codi de Bones Pràctiques.

L'acreditació de les condicions subjectives, s'acreditarà pel deutor davant l'entitat creditora mitjançant la presentació dels documents pertinents:

a) en cas de situació legal d'atur, mitjançant certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el que figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per atur.

b) En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l'AEAT o l'òrgan competent de la CCAA, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

c) Nombre de persones que habiten a l'habitatge.

d) Titularitat dels béns.

e) Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients segons aquest reial decret-llei.

 

Des de Mediconsulting desitgem que aquesta situació pugui finalitzar el més aviat possible.